સોમવાર, 18 નવેમ્બર, 2013

તારું-મારું

ઠુઠું ગણિત ફૂટવાની કૂંપણ જેવું તારું-મારું
ગોઠવાઈ કતાર બિંદુથી રેખા જેવું તારું-મારું

અવકાશી નકશા લોક જુવે જેવું તારું-મારું
શ્વાસ આવી કરાર કરે જીવન જેવું તારું-મારું
----રેખા શુક્લ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો