બુધવાર, 30 નવેમ્બર, 2016

લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?

લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
આવતાંવેત જ રડાવે ને કહે હું છું તારો માવતર ?
યુઝ કર્યો કામવાસના માટે ને માનવાનો ઉપકાર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
માંગે ૠણ દૂધનું આખર ના જુદા કોઈ સમાચાર ?
આવે સાચી ના લાગણી અહીં નામના ના એ ગીવર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈ ને જ જનમ્યો ?
પૈસા માટે કરે ધૂમાડો લાગણી નો જૂઠો રિસીવર ?
કાપો તોય લોહી ના નીકળે ઉષ્મા નો એ ટેકર  ?
લ્યો તું ય માનવ થઈને જ જનમ્યો ?
રોકડ સાચવી ક્યાં ક્યાં સંતાડે ભળી ગઈ સરકાર ?
જા જા દેખાડ ક્યાં છે ભગવાન કરે ના કંઈ દરકાર ?
લ્યો તું ય માનવ થઈને જ જનમ્યો ?
----રેખા શુક્લ