સોમવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2013

દીપ દરવાજા

થોડા બચ્ચા દીપ ના
તપતા બચ્ચા દિવાના
કરવા શબ્દ નું અજવાળું
---રેખા શુક્લ 

પગમાં ખિલ્લા ખુંપાણા, ભટકી દિશા ઓ ના દરવાજા 
શ્વાસ છેલ્લા અટકાણા, ગટકી ગંગાજળી ના દરવાજા
સવાલ ખડક ઉભરાણા, જવાબ વાદળી ના દરવાજા
અવાજ કરી ઝબકાંણા, વરસી દેખાણા કે'ના દરવાજા 
---રેખા શુક્લ 

હમદમ

લમ્હોંકી ચીંખે ના ભુલી યું મુજસે 
ખફાં ખફાં કિસ ખતાંકી સજા લી મુજસે 
રાઝે દિલ બડા માસુમ હાય હમદમ મુજસે
ચૂપ હૈ તસ્વીર કાતિલ નજરે મુજસે 
---રેખા શુક્લ

wood અસર છે...!!

રેશ્મીતંતુ પળભરની મહીં પગભરતી 
વડીલ પિયર જન્મભૂમિએ વેરાયટી 
---રેખા શુક્લ

અહીં wood શ્વાસ લે છે ..
થંડી થી તંગ ચોલી છે...
લો કહો wood પર ચોલી છે...?? 
અહીંની થંડી ની લાગી અસર છે...!!
-----રેખા શુક્લ

સૌથી સરળ પેહલો પહેલી નાતો...!!

સૌમ્ય છે નિર્દોષ છે ગજબ પહેલી તે નાતો
સહજ ને સરળ આઇનો ના ખુટે તેની વાતો

તરબોળ ગાંડોતૂર પ્રેમી વહી ધકધક જાતો
પ્રથમ બાળકનો પ્રથમ કિસનો છે જાણીતો

પેહલો વહેલો બહુ સતાવે કૄષ્ણ કેરો નાતો
પહેલા ને પરણે પહેલી મીઠ્ઠો મઘમઘ નાતો
---રેખા શુક્લ