સોમવાર, 13 જુલાઈ, 2015

તૂટી પડ્યો છે બસ !!


ક્યાંક થોભતી જોઈ બંદગી
ક્યાં લઈ જાય તું જિંદગી 

અહીં માનવ સૌ ચિત્રો જેવા
વગર પિછાને મિત્રો જેવા

જળ જાગી ને ના જંપતું
ક્ષણ ઢોળીને નડી જંપતુ 

અહીં ઘાયલ પરીંદા જેવા
વગર ઉંડાણી સજદા જેવા 
---રેખા શુક્લ ૦૭/૧૩/૨૦૧૫