રવિવાર, 23 ઑગસ્ટ, 2015

અમારી તમારી....

કરવાની રહે ના વિનંતી, ગણો છો જ્યારે મુજને તમારી
અમાનત અમે રહ્યા છીએ જાણીલો વાત અમારી તમારી
શક્તિ છે મા , તેજ છે દિકરી, ઉજાળવા દુનિયા તમારી
ગુડ્ડા-ગુડિયાં જેવા ચેહરા જોઈ પ્રેમે સાંભળે વાત તમારી 
----રેખા શુક્લ