મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2013

અક્ષર અરથ પારણે.............!!!!!!!!!!

ધુમ્મસ તટે અક્ષર અક્ષર 
ઝરણું ઝરમર શબદ શબદ 
ટાંચે પથ્થર અરથ અરથ
ભીની લાગણીયું વેરત વેરત
--રેખા શુક્લ

કોતરણીયું લૈ પુષ્પ પારણે

હિમમોતી સુતી વાદળી છાની
---રેખા શુક્લ