સોમવાર, 16 ડિસેમ્બર, 2013

रहा !!


एक नारी एक म्रुगतॄष्णा...  
पूछ कर क्या मिला...
एकांत सहारा रहा बचपनसे 
बुढापा तक क्रिश्न सहारा रहा  
सिसकती उम्र अस्तित्व का सहारा रहा 
नियति का जहर नकाब खामोश रहा !! 
---रेखा शुक्ला

धोखा

अपनी अपनी हैं जिंदगी यहां
अपनी अपनी हैं रिधम यहां


शनिवार तेरे इन्तजारमें यादें उभरी धोखा
जख्म करे नुमाइश नजर यहां रहे धोखा
बिखरते अस्तित्व में हिम्मत भरे धोखा
खुलके उडे जुडे पुराने पन्ने रिश्ते धोखा
पीडा से आज फिर कविता जन्मी धोखा
---रेखा शुक्ला

લીજે


હૈ ફિતરતોં કા જનાજા અજી જાન તો લીજે
ચુપકે સે કેહતે હૈ મેરા તુમ માન તો લીજે
અંદાજ હૈં અપુન કા તુમ છાન તો ના કીજે
સુન લેગા જમાના અપના માન તો લીજે
ઉલ્ઝન બઢેગી ઉલ્ફતમેં ફસેગી જાન લીજે
દસ્તક હૈં ખિદમત ખુશહાલ રહા તો કીજે
રસ્મેંને કહા પુરાના હૈં રિશ્તા રખ તો લીજે
લિખેંગે લહુસે દાસ્તાન પ્યારકી પઢ તો લીજે
---રેખા શુક્લ