મંગળવાર, 31 જાન્યુઆરી, 2012

સુગંધી સુવાસ મળી ગઈ....!

ધુપસળી ની આહુતિ સુવાસ પાથરી ગઈ...
મુરાદ માંગી'તી તે મુજને  મળી ગઈ...
અક્ષર વાંહે વાંહે દોડું તોય પાછળ રહી ગઈ...
ત્યાં  ઉભી દોડી રહી ને આગળ-પાછળ થઈ...
એકદમ મળ્યા બધા ને અણુલી કવિતા થઈ ગઈ...
મહેંક અક્ષ્રરોની શ્વાસમાં અક્બંધ પડી ગઈ....
છુટા-છવાયા કાવ્યોની પથારી થઈ ગઈ...
સુર મનમાં ગણગણું કાવ્યની માળા લઈ...
લય અને તાલ મળે તો ચાદર મળી ગઈ..
હજી હમણાં  સુતી છું મોટા આંસુ લઈ...
સંકોચાતા જોવા આવ્યા હવે? ફુલ લઈ..
જીવવાના આભાસે તારા આંસુ કળી ગઈ..
માંગી'તી ચાહત તે મુજને મળી ગઈ...
ફરતા ફરતા ખોવાયેલી હું મુજ્ને જડી ગઈ...
પકડા-પકડી શ્વાસની ત્યારે મુંઝાઈ ગઈ...
બકેટ લિસ્ટની યાદી કરી પાછી ખોવાઈ ગઈ...
નજર મળી નજરથી તારી તુરંત જીવી ગઈ..
મુરઝાતી કવિતાની કળી પાછી પાંગરી ગઈ...
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)એંગેજમેન્ટ-ભેંટ