સોમવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2016

ધારે ધારે !!

એક જલને દાઝ્યું તણખલું
ચૂંટી ઉગી
વિચારમોતીઓ થઈ માંજર 
ફૂટી ઉગી 
શબ્દે શબ્દે તુલસી ક્યારી 
લૂટી ઉગી
ડબડબ ધારે ધારે !!
----રેખા શુક્લ
ટર્નિંગ પોઈન્ટ પર ઉડે તિમિતપંથી જઈ ઉંચે ઉંચે !
ટોકિંગ પોઈન્ટ પર ઉંચી ઉડાને પંછી ઉંડ્યું જૈ ઉંચે !
---રેખા શુક્લ
હર્યા ભર્યા ઘાસનાં ગાલીચે વાદળ વિનાના ખુલ્લા આકાશ નીચે
સાથે સાથે તું હોય સંગાથે,  ભલે છૂટે જીવનના શ્વાસ ઉંચે-નીચે 
---રેખા શુક્લ
નસોં ને ગમતાં નથી નીડલ ના ઝૂમખાં
આમતેમ વળગે રહી અંગે અંગ ચૂભતાં
સ્વાર્થ અને સગપણના જોયા રંગી ફૂમતાં
છું પ્રવાસી ચલ ઉગમણા સૂરજ સંગ રમતાં 
----રેખા શુક્લ