મંગળવાર, 12 જૂન, 2012

રસ્મે ઉલ્ફત કો નિભાયે કૈસે !!!


ઝ્ખ્મ અભી ભી ભરે નહી
વો સમજ ગયે કૈસે નહી
ફિર સે આયે છુરી ભોંક્ને
જતા કે એહસાન પાપ ધોતે નહીં
નિગાહોં સે હટ જાઓ વરના
બેહ જાઓંગે આસું હૈ પાની નહીં
જુઠા પ્યાર દિખાકે ક્યા
જી અભી ભી ભરા નહીં
હંસકે વાપિસ જતાકે પ્યાર
આપસે આયના દિખાયે કમ નહીં'
મિલાયે આપકો આપસે ઔર્
દિલસે ફિર લગાયેંગે નહીં
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)

ક્યું યે ઇન્સાન કરે?


કભી શામિલ તો હો મેહફિલ સજે
ઔર કભી અપનોસે અલગ તરે
યું તો અંદાજ સે હૈ સબ કરે
ફિરભી ભાગે, સમજે આગે ફરે
કોઈ આજ ભરે કોઇ કલ  ભરે
સબકી ઉમ્મીંદે ફિરભી પુરી કરે
ઘુટન હો ઐસા પ્યાર કરે
તુજેહી બેચે, તુજે હી માંગકે મરે
ફુલોકી રંગોલી તેરે આગે કરે

-રેખા શુક્લ(શિકાગો)