રવિવાર, 23 જુલાઈ, 2017

ઢોળાઈ હું


તસ્વીરમાં નથી તેથીજ ન દેખાય
             પણ 
સાચો સગો તુ મુજનો મારી ચોતરફ
 --રેખાશુક્લ
======================= 

તુજ ચાહતે ઢોળાઈ હું આયને
તુજ રાહતે વેરાઈ તું આવને 

પલાયન પલકારા જો થાશે
આંખમિચોલી થડકારા ખાશે

તુજમાં જ છું ખોવાઈ આવને
જાતને ઓળખું તું ત્યાં આયને
----રેખા શુક્લ(૦૭-૨૩-૧૭)
=========================

खुश्बु हैं कि ...........गुंजी है तरन्नुम !!
फूलोंकी हैं साझिश टीप टीप गिरी तरन्नुम
----रेखा शुक्ला
गुस्ताख दिल है
कान पकड कर चूप करवा दो
गुस्ताख दिल है
हाथ  पकड कर भूला तो दो
गुस्ताख दिल है
मानेगा नही.. बच्चा है लगे लगा तो दो

---रेखा शुक्ला