શનિવાર, 15 માર્ચ, 2014

ભર પિચકારી મોહે રંગ રંગ.....

મટક મટક યું લટક લટક
ઓઇ મા...ભાગત ભાગત
મન ભાવત ભાવત...
ના અટક અટક...
ઓઇ મા...ઓઇ મા...
મ..પ..ધ..ની...સા..

ની...સા....ની...સા...રે...
પ..ની...ધ..પ..સા..ની..
રે..મ..પ..ધ..રે.....સા..ની ધ...ની..સા...સા...
ખતરા...ના સર..પટક પટક...
કહાં રૂક ગયે કા'ન ના અટક અટક..
ભર પિચકારી મોહે રંગ રંગ
અંગ અંગ ભીગોયો જીયો થડકે ધડક ધડક..
જા રે જા રે નટખટ દેખ ના ટૂકુર ...ટૂકુર..
અરરરર...ચુનર મોરી સરરરર....
થારો રંગ મોહે લે ગયો તોરે સંગ સંગ...
-----રેખા શુક્લ ૦૩/૧૫/૨૦૧૪