મંગળવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2013

તૄષ્ણાપંખી.....!!!


હું સ્વદેશી વિદેશીએ તૄષ્ણાપંખી.....!!!

વેદનાનું વિચારબિંદુ લુંટવાનું તૄષ્ણાપંખી

માનવતાની ચિઠ્ઠીએ ઉડવાનું તૃષ્ણાપંખી

હરખે દિલદાર ફુલોમાં જડવાનું તૄષ્ણાપંખી

માસુમ મૌસમે ઝુલાવી હસવાનું તૄષ્ણાપંખી
----રેખા શુક્લ

पेहचान

निखरा हुआ चेहरा वो अपनोकी पेहचान है
हसरत है कि दिदार करुं अपनोकी पेहचान है
मासुम इन्तजार वो झुलेपे झुलना पेहचान है
डर है ये बुंदे कही तोड ना दे आइना पेहचान है
---रेखा शुक्ल