બુધવાર, 15 મે, 2013

દવા

નવા-નવા ફુલછોડ ની ટપાલ ખાંખા-ખોળા કરે 
સંપર્ક ડાળીએ કુંપણ ફુટે કવિતા ઉગતી ખરે
--રેખા શુક્લ

જિંદગી નું કારણ ભળતું જિંદગી નું કા-રણ થૈ

...રેખા શુક્લ


આખરી દવા ખરીદવા....
આ ખરી દવા ને ખરીદવા લે હું ચાલી
પલળે રગ માં ઝંખના તપાવે તું ખાલી
--રેખા શુક્લ

મ્રુગનયની હું મત્સ્ય થઈ તુજમાં તર્યા કરું....
સપનાની હું વાદળી થઈ તુજમાં ઝર્યા કરું....
---રેખા શુક્લ