બુધવાર, 11 સપ્ટેમ્બર, 2013

સંતાન શિવનું

ગુમસુમ નજરે લગે પુત્લ કોઈ
દિલ કે દર્દ કુંવારે કત્લ કોઈ 
-------------------------
આતુરતા જોઈને કેમ રોજ ટગાવતા રહ્યા
માણસ નામે રાક્ષસ બાળી જીવાડ્તા રહ્યા
---------------------------------
સાંભળવો છે અવાજ જ્યારે સંભળાતું નથી
આંધળિયો તો પ્રેમ છે કશુંય સાંભળવું નથી
-----------------------------------
ચશ્માં ઉંચા કરી સફેદી માથે ભરી યાદ નથી
બસ ગળે લગાવી યાદોને કશુંય ભુલવું નથી 
---------------------------------------
કરી કરી કટકા શરીરના ક્યાં સુધી જીવ પાછો દેતો રહીશ
ખબર છે સંતાન શિવનું તમારા નશ્વરતા ભરી દેતો રહીશ
----------------------------------------------
સ્વયંમભૂ તું છે તારો જ અંશ છે
સારાંશ તું છે મારો જ અંત છે
---------------------------------------------
કશ્તી કે પતવાર શબ્દ જબ મૌન હૈ
હસ્તી કે રખવાર અર્થ જબ શબ્દ હૈ
----રેખા શુક્લ