બુધવાર, 27 ઑગસ્ટ, 2014

એક દિ કૄષ્ણ મળે


ચિત્ર બોલે...શિલ્પી જ્યારે પ્રાણ પૂરે...
ને પોતાની જાત ખોળે...
બે ચાર સિક્કા માં બે જાત માં જીન્દગી ઉગે...
સપના ચોળી ફાટી આંખે ધ્યાન ધરે 
ભરત ભરે પોલો ટાંકો-કરછી ભરત માં સાંકળી ભરી રબારી ભરત મમ્મી કરે...
મન રંગીલું રંગમાં રમે...મન મંદિર માં દેવતા ખોળે....
સાડી ભરે,ખોળો ધરી પ્રાર્થના ઝરે...ત્યારે એક દિ કૄષ્ણ મળે 
---રેખા શુક્લ