બુધવાર, 11 માર્ચ, 2015

સૂરજ


ઉમરકૈદ મિલી સાંસો કો ઉપર સે ઝુલતા શરીર
ગભરાતા સૂરજ પાસ આતે ઉપર સે જલતા શરીર
---રેખા શુક્લ
उमरकैद मिली सांसो को उपर से झुलता शरीर
गभराता सूरज पास आते उपर से जलता शरीर
---रेखा शुक्ला

વસંત

પંખી વિનાના માળા સુકી ડાળીએ
સુકી ગુલાબ ની કળીઓ માં રંગ તું ભરી જા રે વસંત
સફેદ ચાદર ઉઠી રહી...
 ----રેખા શુકલ

ધીરે ધીરે ચગળું
યાદ
માણું  મજાની જિંદગી
----રેખા શુકલ