રવિવાર, 8 માર્ચ, 2015

મોરી સતરંગી રે


હલકા ફૂલકાં રંગમાં ભીની 
ચોળી રતુંબડી લાલ મોરી
ખનખન રણકી કોરી પાની
સતરંગી રે પાયલિયા મોરી 
----રેખા શુક્લ