સોમવાર, 23 જૂન, 2014

બારબારબારબાર સતાકે સાથ ન હો ક્યું યે ગલત નહીં હૈં
ક્યા મુજે અપની જિંદગી જીને કા ગમ નહીં હૈં?

નામ હા અલગ સે પર પ્યાર તો કમ નહીં હૈં
ચલ પડી હૈં ધારા બનકે શબ્દ ગલત નહીં હૈં

મોડ લું કિસ જગહા મૌત સામને ખડી નહીં હૈં
ચીખેગી રૂહ તડપ મેરી ક્યાં વહી સહી નહીં હૈ ?

કિસ્સા-યે-ખત્મ ગૂંગે અક્ષર લાંવ-આંચ નહીં હૈ
કર દી હૈં તેરે નામ સાંસે ક્યાં યે સહીં નહીં હૈં?

લે લો તો શરન મે કિશના યે તો ગલત નહીં હૈં
ક્યું મુજે અપની જિંદગી જીને કા હક નહીં હૈં ?
-----રેખા શુક્લ ૦૬/૨૩/૧૪