ગુરુવાર, 13 જૂન, 2013

નજારા હયા કા આલમ હૈ સારા...સુરજ કો હુઈ હરારત ...રાતો કો કરે શરારત

બાદલકી ચાદર હો તારોં કે આંચલ હો છુપે પલ દો પલ
બહારોકી છત હો દુઆઓ કે ખત હો પઢતે રહે યે ગઝલ
....રેખા શુક્લ

 રાતો કે સાયે ઢલ તે ચાહતકી બુંદે સંગ 
આંખો કો મીંચે મીંચે મૈં તેરે પીછે પીછે....
....રેખા શુક્લ


સુરજ કો હુઈ હરારત ...રાતો કો કરે શરારત
બૈઠા હૈ ખિડકી પે તેરી...ઇસ બાત પે ચાંદ ભી બિગડા...
કતરા કતરા વો પીઘલા... ભર આયા આંખો મે મેરી
 તો સુરજ બુઝાદુ તુજે મૈ સજાદુ...સબેરા હો તુજ્સે હિ કલ....
.....રેખા શુક્લ

સુરજ બુઝાદુ આ ચાંદ કો મનાલું....
ઐસે ચલે જબ હવા....
ઇશ્ક હુઆ હી હુઆ...
હલ્ચલ હુઈ જરા શોર હુઆ ....
દિલ ચોર હુઆ તેરી ઔર હુઆ....!!...
....રેખા શુક્લ

પલકો કે હોંઠ સે રાહપે રહતે હૈ અબ હમ વહાં
કદમોં કો સંભાલે તો નજરોં કો ક્યા કરે?
નજરોં કો સંભાલે તો દિલ કા ક્યા કરે?
દિલ કો સંભાલે હૈ જુંબા...!!
.....રેખા શુક્લ

હર કોશિશે કશ્મકશ....ઔર કશિશ કરે કરિશ્મા...!!
તાર તાર ઝનઝને---બાર બાર છનછને...!!
.....રેખા શુક્લ

જુલ્ફેં બિખરી ...ઝરાઝરા....મેરા જહાં તુમ..

મગરૂર તુમ મશવરા તુમ, ઔર મેરા બયાન તુમ...મિલન તુમ મઝાર તુમ, મેરા જહાં તુમ...
મુખબરે મયકદા મુશકિલ તુમ, ઔર મેરી જાન તુમ...મેરા ખ્યાલ મેરા હિ ખ્વાબ, મેરા દર્દે-હાલ તુમ .....
મંદિર મસ્જીદ માસુમ તુમ, ઔર મેરી શાન તુમ......મંઝર મંઝર કરાર તુમ, દેખું જિધર હર જગહ તુમ.....
મુલાકાત તુમ મંઝિલ ભી તુમ, મિલતે હી તુમસે હોશ ભી તુમ.....જિસ્મોજાન રંજે ગમ તુમ, દવા ભી તુમ....
.............રેખા શુક્લ


રિમઝિમ રિમઝિમ બુંદે ગીરે 
તન પે મેરે..............
શિધ્ધત સે ના હટી નજરે તેરી 
તન સે મેરે.....
ચૌંક ગઈ લો જુલ્ફેં બિખરી 
તન પે  મેરે.....
લગ ગઈ દૌડ ગલે નજર તેરી 
તન પે મેરે
............રેખા શુક્લ

ફિર ચુપકે ચુપકે વાર કરે 
ઔર છુપકે છુપકે પ્યાર કરે
દિલ ક્યું આજ એતબાર કરે ...
પેહલુમે આકે ચાંદ ખિલા કરે-
બેશક બેહયા બેશુમાર મિલા કરે..
પેહલુ મે ચાંદ યે હરબાર કહે ....
ઝરાઝરા બારબાર વો કરે....   
ખુલંખુલ્લા પ્યાર કરે....!!
............રેખા શુક્લ

બિછડકે

તુજે મિલકે પુરી રાત જાગી...
બિછડકે ક્યા હાલ રાત કરેગી....
...રેખા શુક્લ

ચંદન ને ધતુરા નુ ફુલ ગમે .....
ચંદ્ર ને રુદ્રાક્ષ સંગે રાખ ગમે...!
તુજનું વ્હાલું કોમળ પુષ્પ બનુ...
તુજ પર ચડું તુજ ચરણે મળું...
...રેખા શુક્લ 

બિછડકે તુજ સે અબ મુજે મરના હૈ
યે તજુર્બા મુજે ઇસી જિંદગીમે કરના હૈ

દુર જાને સે ભીના ચૈન પાયેંગે 
જીતના ભુલાયેંગે યાદ આયેંગે
હોગી આંખે બંધ યા ખુલી 
ન છુપેગી યે દિવાનગી...
તેરા ચેહરા દિખ જાયેગા...
જાતા લમ્હા રૂક જાયેગા....!!

રંજે ગમે હૈ આલમ નમ હૈ....
હું મૈં જિંદા યે ક્યા કમ હૈ...પરપોટો....

સાબુપાણીએ ઉડ્યો પરપોટો....
ઉડી ફુલ પર બેઠો પરપોટો...
ગરમપાણીએ બળ્યો પરપોટો..
દાઝ્યો પછી રોયો પરપોટો....
હું ને તું નો રૂંવે રૂંવે પરપોટો...
બળ્યો ખુબ ફુટ્યો પરપોટો...
શું કામ આજ આવ્યો પરપોટો..
...રેખા શુક્લ

ખુબ રોવડાવે આવે ત્યારે ....જાતા પાછો રોવડાવે પરપોટો...
એક પરપોટો આટલું રોવડાવે...આખેઆખા દઝાડી કોઈના હસાવે....
...રેખા શુક્લ