શુક્રવાર, 7 જૂન, 2013

જીવન ....

વન-વે છે આ જીવન
જી-વન છે આ જીવન
લાગે છે તોય  જીવને
હા જીવીએ છીએ આ જીવન 
...રેખા શુક્લ