બુધવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2013

રિમઝિમ રિમઝિમ


મ્રુગજળ પાછળ દોડી રડતું એક હરણું મેં જોયું'તું
પાનખરે ભરે શિયાળે ડુસકાં લેતું પર્ણ મેં જોયું'તું
-----રેખા શુક્લ 
ફ્રેજાઈલ છું બેબસ નથી આંસુ મને દઝાડે છે
નજીક આવી વ્હાલ થી આગ મને ના ઠારે છે
-----રેખા શુક્લ 
તું ઘા ના રૂઝવે ભાન ભુલવા મારું અહીં ભળવાનું
શબ્દે શબ્દે શ્વાસે શ્વાસે તારું અહીં-તહીં મળવાનું
---રેખા શુક્લ
કોયલનું સુરમા "કરાગ્રે વસને દેવી" બોલવાનું
મોરલાના ટહુકારે રિમઝિમ રિમઝિમ વરસવાનું
----રેખા શુક્લ