મંગળવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, 2013

વાતસલ્ય પગલી

વાસ્તવ છે વાતસલ્ય છે...વાતે વાતે વ્હાલ છે
તોય વાત વાતમાં ક્યાં જાણે કોણ અંજાણ છે !
****************************
પૂરેપૂરી હું અધિરી આધી અધુરી ખરી જરી
કૂણી કૂણી ઉગી ઉઠી પડી પગલી ભળી ખરી
---રેખા શુક્લ