રવિવાર, 15 મે, 2016

બારીની બહાર..... !!

ખુશ્બુઓ રમણે ચડી
કળ ઉતરે સ્મરણે પડી

ઢગલાં માં ગૈ ખૂપાઈ
રેતમાં છૂપાયા પગલાં

કિનારે છૂપ્યાં શંખલા 
શ્ંખે છૂપાયો નાદ ને

સમુંદરે છૂપ્યો રે સૂરજ 
સૂરજે ગૈ છૂપાઈ રાત 
----રેખા શુક્લ