સોમવાર, 12 નવેમ્બર, 2012

पायल...


तेरी याद मे मुस्काये मेरी पागल पायल
आह मे जागे सितारे फिरते घायल घायल
दो दिल समाये प्यासी रुह मे लोयल 
रंगमंच पे घुरता धडीका रोयल डायल
बदला नजारां सरफिरे चमन बोला
तेरी हर अदा महोब्बत मुजे लगे
मासुमियते भरे बचपन के लम्हैं
--रेखा शुक्ल