સોમવાર, 13 નવેમ્બર, 2017

છે ...!!!!


ખરે પાન એકલું,....ને ઉઝરડો લીલાશે 
હવાનું ઘેલું એકલું, છે તરછોડો ભીનાશે
---રેખા શુક્લ