સોમવાર, 11 માર્ચ, 2013

રખડ્યું રસ્તે


ધડબડ ધડબડ દોડે મોતી પર્ણ વિહિન ડાળે...
દૈને ચુમ્મી ખુશ થૈ મોતી આગળ ધસતું જાળે...
---રેખા શુક્લ
બિન પિયે બેહોશિયા જબજબ તુ મિલ જાયે
જાતા લમ્હાં રૂકરૂક જાયે ગર મુજે ભુલ જાયે
નિઃસ્તબ્ધ ચાંદની મે નહાયે ચાંદ ખો જાયે
બિછડકે રેહનેકા તજ્રુર્બા હમ ના આજમાયે
---રેખા શુક્લ  
बिन पिये बेहोशिया जबजब तु मिल जाये
जाता लम्हां रूकरूक जाये गर मुजे भुल जाये
निःस्तब्ध चांदनी मे नहाये चांद खो जाये
बिछडके रेहनेका तजुर्बा हम ना आजमाये
---रेखा शुक्ल 
રખડ્યું રસ્તે સપનું એક એવુ 
આંગણે કમાડ ખખડે છેક એવુ
--રેખા શુક્લ

ચાંદની મે નહાયે.....


બિન પિયે બેહોશિયા જબજબ તુ મિલ જાયે
જાતા લમ્હાં રૂકરૂક જાયે ગર મુજે ભુલ જાયે
નિઃસ્તબ્ધ ચાંદની મે નહાયે ચાંદ ખો જાયે
બિછડકે રેહનેકા તજ્રુર્બા હમ ના આજમાયે
---રેખા શુક્લ  

 चांदनी मे नहाये......

बिन पिये बेहोशिया जबजब तु मिल जाये
जाता लम्हां रूकरूक जाये गर मुजे भुल जाये
निःस्तब्ध चांदनी मे नहाये चांद खो जाये
बिछडके रेहनेका तजुर्बा हम ना आजमाये
---रेखा शुक्ल