મંગળવાર, 26 નવેમ્બર, 2013

કાફિલા જિંદગીકા

થાય સપના ભડથું
ખુલ્લી પાંપણ પડખું
----રેખા શુક્લ

સુકુન કા પાના તો ખોના નીંદકા !
મુકામપે ઠહેરના કાફિલા જિંદગીકા
----રેખા શુક્લ