શનિવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2015

પર્ણ અભિષેક

કુંપણ વિણ ઉગ્યું પાન
ઝાંકળ વિણ રોયું પાન
લચી પડી જોઈ પાન
ડાળી રડી ખોઈ પાન
---રેખા શુક્લ*

કરે પર્ણ અભિષેક ઝાંકળે
---રેખા શુક્લ*

રચાયું તારામંડળ કે પરફેક્ટ સ્નોફ્લેક્સ ધરણીએ
---રેખા શુક્લ*મિની વ્હીલબેરો ને આવે શરમ 
પ્યાસી  તરસ ઘાસ ની
ભમરાં ને કહો છોડી દે ફૂલડાં નો ભરમ
----રેખા શુક્લ*