શુક્રવાર, 26 જુલાઈ, 2013

દર્દ

માઝિ છોડ જાતા હૈ સાહિલ છુટ જાતા હૈ....
દાસ્તાન બનકે ઘુટન રેહ જાતા હૈ..
પરાયે રોયે સકુન મિલે કે લુંટ જાતા હૈ
તબાહી બનકે દર્દ સેહ જાતા હૈ....
..રેખા શુક્લ

ઝાંઝરું

કોરું ધાકોર બાકોરૂં
પોત પોકાર્યું અંધારું
નિંદર દેતું જાકારું
પાંગતે ચોર્યું ઝાંઝરું
--રેખા શુક્લ
ગમોંકી આગ શોલોને હૈ ભડકાઈ 
ચૈન ખોકર કયામત અશ્કો ને હૈ ઢાઇ 
આંસુ ના રુકે તો હમ રોદેંગે..અરે ઓ હરજાઈ
ચાંદ તારે ડુબોદેંગે...ફના હો જાયેગી સારી ખુદાઈ
દિલ કિસ્કા રાસ્તા દેખે...કૈસી રુસ્વાઈ ...કૈસી જુદાઈ
ખામોશી કી તન્હાઈ..ક્યોં બાંટે પીર પરાઈ..યે કૈસી આગ લગાઈ...
આંખ ફિર લો ભર આઇ...કૈસી હૈ સૌદાઈ..કિસકી યાદ હૈં આઇ...
.......રેખા શુક્લ

પ્રહર કટોરી

ક્યું જુડી હૈ તેરી યાદેં મેરી યાદોં સે
કબ સમજેગા સાંસ જુડી હૈં તેરી સાંસો મેં

ખ્વાબ બન આશ પડી તેરી રાહો મેં
આ કે લે જા રાહ પડી હૈ જાન સાંસો મેં

આકે છુપના તેરી યાદેં ફિર ભુલના રૂહમેં
આવાઝ દે પ્રહર કટોરી ઝહર ઠહરી સાંસો મેં
---રેખા શુક્લ

ઇશ્ક ઇશ્ક

ક્યું ઇશ્ક હૈ ભલા ક્યું ઇશ્ક હૈ બુરા
ક્યું ઇશ્ક હૈ મજા ક્યું ઇશ્ક હૈ ખતા
તન્હા તન્હા યે ઇશ્ક જાને ક્યું ખફા?

ક્યું ઇશ્ક હૈ ખુદા ક્યું ઇશ્ક હૈં જુદા
ક્યું ઇશ્ક હૈ ભુલા ક્યું ઇશ્ક હૈં  જીયા
ના જિંદા ના મરા ક્યું ઇશ્ક હૈં ખફા?

ક્યું ઇશ્ક હૈ અદા ક્યું ઇશ્ક હૈં ડરા
ક્યું ઇશ્ક હૈં ખોયા ક્યું ઇશ્ક હૈં જાગા
ના છુકે પકડા ઇશ્ક રબ સે ક્યું ખફા?
---રેખા શુક્લ

આગસે મિલા વો જો ઇશ્ક સે ખેલા
અક્શ કો ઝેલા દર્દ બનકે હૈં ફૈલા
તન્હાં તન્હાં જીના યે ભી ક્યા બાત હૈ?
...રેખા શુક્લ

કૈસે કહે હમ હમસે જુદા ના સમજીયે...

પરછાઈયોંસે યું વાસ્તા ના રખ્ખા કિજીયે
એહસાનકે રાસ્તે પ્યાર ન મિલાયા કિજીયે

અંધેરોસે વાસ્તા પરછાઈ સમજ લિજીયે
નજદિકિયોં કે રાસ્તે યું નાપ ના કિજીયે

ગુજારીશ કરેંગે અદબસે કસમ ના દિજીયે
રાસ્તેમે છોડ દેંગે બેવફાઈ ના સમજીયે

લૌટ કે આજા ઘર યું પુકારા ના કિજીયે
રંજીશ ટુકડા એહસાસ દુબારા ના કિજીયે
--રેખા શુક્લ

રંજીશ કરે ઝરાઝરા....

તું સાઝિશ કરે દુર ન જાયે
ફરમાઈશ કરે પાસ હી આયે

ખ્વાહિશ ફિરે કાશ તું આયે
તેવર ફિરે કાશ મેરે આયે

ઝેવર મેરે આશ તું આયે
કિશન મેરે પાસ તું આયે

સજદે કરે શ્યામ તું આયે
સંવરા કરે રાધા તું આયે

ચુટકુલા કહે ગર તું આયે
નશા પ્યારમે ભર તું આયે
---રેખા શુક્લ 

હમ

અગર તુમ મિલ ભયો સાંવરે તરન્નુમ છોડ દેંગે હમ
થોડે બેઇમાન થોડે શેતાન હોઠ રસીલે કાટ લેંગે હમ

આંખો કે વાસ્તે ગુજરા કરે યાદ મેં જીયા કરેંગે હમ
ઝુકકે કરે સવાલ મહેંકને લગે વિરાના ખ્યાલે હમ
---રેખા શુક્લ

મુજસે કભી રૂઠોગે યે જાના નહીં થા
પેહલુ મેં રોઓગે યે માના નહીં થા
..રેખા શુક્લ