ગુરુવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2012

બંધ દરવાજા ધવાયા...!!!

સાંભળ્યા બંધ દરવાજેદિલ પર ટકોરા ને ધડકતાં દિલ પર જોયા બંધ દરવાજા
હ્રદયના વાલ્વમાં મોટા થયા કાંણાને રૂધિરની નસોના રહ્યા બસ ઝીણાં કાંણા
ભડકે બળતા હ્રદયના મંદ ધબકારાપડતા અશ્રુમાં તો થરથર્યા અર્ધ પલકારા
ગોવાળોના  રહ્યા ક્યાંય બચકારાગયા ગીતો શૌર્યના- રહ્યા જીભના લબકારા 
ઘડપણે તમારાઅવાજ ના સંભળાયાંઝામરની આંખે તો તમે  ના દેખાયાં
લાગણીના પુરમાં જઈ અમે શું તણાંયા, ઝાંઝરના રણકારમાં તમે જઈ છુપાયાં?
સમી સાંજે ક્યાંક તમે સતાવ્યાવાંસળીના નાદે બસ અમે તો ધવાયા...
-રેખા શુક્લ(શિકાગો)