સોમવાર, 25 નવેમ્બર, 2013

ઢલી જાન


સુગંધ બનકે ફૈલી પંખડી ફિઝાંયો મે
એહ્સાસ બનકે ઢલી જાન સાંસો મે

અદા બનકે રૂકી કદમ યું વાદીયોં મે
ગુલમહોરને લિખા તેરા નામ હવા મે
---રેખા શુક્લ