શુક્રવાર, 12 જુલાઈ, 2013

ચકલી ક્યાં જઈને વસે?

લિટમસ પેપર, કશનળી, લાવો ને ચંબુ ....
પ્રયોગ કરવા પધ્ધતિ લખીએ...
વિચારોના ઉપવને એક ચકલી ચિં ચિં બોલી...
માળા માં ફરક્યું વેરાન છે...
કોતરિયાળા દરવાજા ક્યારેય ડાળ નહીં બને....
બાળ અધીરું પૂછે મુજ ને ચકલી ક્યાં જઈને વસે? 
નથી નીલગગનમાં ઘર કે નથી મળતું ઘોંઘાટે ચણ..!!
....રેખા શુક્લ

અડી ને ભળી છું મળીને રડી છું તું આવે મળી લે તે જીદથી ચળી છું
કળી છું વળી છું પળીને લળી છું; છળી ને ભળે તે હદ થી બળી છું!!
--રેખા શુક્લ