શુક્રવાર, 12 એપ્રિલ, 2013

યાંદે નાઝ્નીન.....


સુનો દિલસે તેરે નામ કી ઘકઘક આવાઝ આયે...
બોલે તેરા નામ પિયા રે પિયા કૈસે જીયે હાયે....
---રેખા શુક્લ 

યાંદે નાઝ્નીન પાંવ સે લિપટી હૈ લેકિન મૈં છુડાના ચાહતી હું
 ઉભરકે ડુબે ફિર ઇતની પાસ આયે મૈ ઉતની દુર જાના ચાહું 
---રેખા શુક્લ 

નશીલી ભોલી આંખે મયકદા
બાલોંકી ઘટા કી ઉફ યે અદl
---રેખા શુક્લ

ઇશ્કકે ઝનુનમે નાહ ગઈ, વજુદે રેહમતકી બારિશ જો હો ગઈ
મેરે જીસ્મ સે મેરી રૂહ તક, કોઈ ચાંદની સી ઉભર ખો ગઈ..!
-રેખા શુક્લથારો નેહ વરસે અક્ષર થૈ બારે માસ એટલે પ્રેમ


મેરે આંચલ સે મુંહ ઢાંક કર દેખ રાત ભર ચાંદ સોતા રહા
પ્યાર કી ચાંદનીમે નહાઈ હુઈ ગઝલ ધડકન ગુનગુનાતા રહા
મનકી મિટ્ટીમે કોઈ મેહ કે બીજ બો કર લિપટી ગઝલ ગાતા રહા
ગુનગુનાતા અંધેરા ફુલ કે દિપક જલાતા રહા ઔર હસતા રહા
ભીગે બાલોસે છનછન મોતી ઝરે ચાંદ ઉસે બસ પિરોતા રહા
---રેખા શુક્લ