મંગળવાર, 5 નવેમ્બર, 2013

आहिस्ता आहिस्ता....


आहिस्ता आहिस्ता....
चले तो कट ही जायेगा सफर आहिस्ता आहिस्ता....
जिन्दा रहे तो मिल्ते रहेन्गे...आहिस्ता आहिस्ता....
मै केहति हुं के मिल्त रहेन्गे तो जिन्दा रहेन्गे...
उस्के पास जाते मगर आहिस्ता आहिस्ता....
चिन्मलोके राझ तो समजो उठेंगे परदें तो आहिस्ता आहिस्ता...
युं कैद कियां बिच अखिंया ....आहिस्ता आहिस्ता....!!
रिटर्न मेल आया शोर मचाये मोर आहिस्ता आहिस्ता...
---रेखा शुक्ला 

भैया बहेन


હવાંકે ઝોંકોને પન્ને સે દી આશિષે
બાદલને બુંદ ભી બરસાદી..
ભીગી ભાગી લડકી લગી સામને આઈ
જાગ જા સપના હૈ ભૈયા બહેન ને દી ભગાઈ
દાદીજી લકડી લેકે પીછે પડેગી ફિર ચુપ હો જાયેગી
મમ્મા હસ્તે હસ્તે રોને લગેગી ફિર વો ખો હી જાયેગી
પુત્તર પુત્તર જીન્દા રહીઓ ઔર જી ભર સતૈયો
માનલો કુદરત કા કેહના કરલો અબ તો ભૈયા સગાઈ
---રેખા શુક્લ
हवांके झोंको ने पन्ने से दी आशिषे
बादलने बुंद भी बरसादी
भीगी भागी लडकी लगी सामने आई
जाग जा सपना है भैया बहेन ने भगाई
दादीजी लडकी लेके पीछे पडेगी फिर चुप हो जायेगी
मम्मा हसते हस्ते रोणे लगेगी फिर वो खो जायेगी
पुत्तर पुत्तर जिंदा रहीयो और जि भर सतैयो
मानलो कुदरतका केहना करलो अब तो भैया सगाई
----रेखा शुक्ला