રવિવાર, 17 જૂન, 2012

નજરેં ...!!!


નજરેં ના ઉઠાયે તો કહીયે જીક્ર હી કહાં
ક્યા અદા હૈ આપકી યે બંદાનવાજીયાં
ઉલ્ફત મે ના હો શિક્વા યે બાત હી કહાં
હમ મનાયે તુમ જો રુઠો, ક્યા આપકી અદા
ફુલોસે પ્યારી મહેંકી હવાંએ લે અંગડાઈયાં
હૈ નશીલી બેહકી-છલકી નૈનકી ગેહરાઈયાં
હમ જો સુનાયે કહાની તો ખો જાયે પરીયાં
જી રહે હૈ તુમ સે બનકે આપકી પરછાઈયાં
---રેખા શુક્લ(શિકાગો)