સોમવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2015

ચીલો પડ્યો...

જ્યાં જ્યાં નજર દેખી ઠરી
ત્યાં ત્યાં સુંદરતા ભાળી ફરી
નેટ-જગતે જન્મભૂમિ ઠરી
રંગાયા શબ્દો સૌભાગી ફરી
----રેખા શુક્લ
પ્રેમ અને આદરપૂર્વક વંદુ
નેટ જગતે ઉમટે ટોળા લઈ ને સપના
ગરવી માતૄભાષા
વાચકો સુધી ઉત્તમ સાહિત્ય-સમાચાર-ઘટના ને માહિતી ની પ્રસિધ્ધી જાળવતું 'જન ફરિયાદ'
એકધારી નિષ્ઠાયાત્રા ને પરબ વહી સાંકડી શેરી થી દેશવિદેશ રહ્યું છે વિકસતું 'જન ફરિયાદ'
----રેખા શુક્લ

એક ઘસરકો

કુદરતની પ્રકૄતિ
ચિતરામણી 
અમ આંગણે
----રેખા શુક્લ*****
પર્ણ ખર્યા, પહેલા પ્રગટી ઉઠ્યા !
ઉભા કોઈ બાંડા નિર્લજ વૄક્ષ રૂઠ્યા
---રેખા શુક્લ*******
મુગ્ધ નજરે
પાડ્યા તો ખીલી ઉઠ્યા ફોટોગ્રાફ્સ
વળગી તો પડ્યા શબ્દો આસપાસ 
----રેખા શુક્લ********

જિંદગી ની છાબમાં
માલતીની ફૂલ કોમળી તોય ડંખ કેમ લાગી
કાયાના કોટડે લાખેણા રંગે રંગાણો રે લાગી
----રેખા શુક્લ*****