મંગળવાર, 16 જુલાઈ, 2013

સ્થિતપ્રજ્ઞ

એક સ્થિતપ્રજ્ઞ થઈ ગઈ; સમય થઈ વહી રહી...
પ્રત્યક્ષ લડત થઈ ગઈ; જિંદગી થઈ જીવી રહી...
..........રેખા શુક્લ

तुम जान बन कर जिया करो 
मैं रहु ना रहुं 
तुम ज्योत बन कर जिया करो
---रेखा शुक्ल 

વાદળીનું વ્હાલ છું ....લીલુ્છમ્મ

વાદળીનું વ્હાલ છું જીર્ણ ભીંતે ચડું છું
હૈયાનો ધબકાર કુંપણ થઈ ખીલું છું

મેઘ ધનુષ્ય રંગે ચોરેલું લીલુ્છમ્મ
ખુશ ખુશ થાતું નાનકું પર્ણ બનું છું

ક્ષેમ કુશળતા જાણી સુર્ય ને વંદુ છું
ફેલાવ્યા વગરની હથેળીમાં મળું છું

પાનખરનું જીર્ણ પર્ણ થઈ ભળું છું
સબળ છું સકળ છું સાચે સરળ છું
---રેખા શુક્લ

ગયા મૄગજળ માં જડેલા

ગજબ સ્ટોરમાં અલગ અલગ; ડ્રોપર મહીં ભરેલા 
સતત વેચાતા આંસુ રડ્યા; ટીંપા ટીંપા સંઘરેલા

ઝુ માં જોયેલા તેથી વધુ; અદભુત જાનવર જોયેલા
કોઈ લાગ્યા વ્હાલા પળે; મા'ણા કોઈ થી ડરેલા...

પ્રાણી પ્રાણી રડતા હસતાં; પાણી આંસુ માં ભળેલા
ખોટા ખોટા મોટા આંસુ; છાના ડુસકાં માં કળેલા

સ્વાર્થી આંસુ જીવ પરોપકારી પરબે જઈ મળેલા
પાણીમાં ડચકાં ખાતા આંસુ ના આંસુ થઈ રડેલા

રણમાં તરસ્યા ગયા... ગયા મૄગજળ માં જડેલા
ક્લીફ બ્રીજ ના સળંગ વળાંકે ગ્રામોફોનમાં ગુંજેલા
--રેખા શુક્લ

કલગી સિતમગર ....!!

પોનીટેલને ઝટ કહું છું; કલગી વાળી રટ કરું છું...!!
રીંગા રીંગા દાદર ઉમરા વટી તાળીકુંચો લઈ ફરું છું

પર્વત નામે પથ્થર ઉપર; ઉપરા ઉપરી નામ ઘુંટું છું
ખેતરે જઈ ને બેઠો વળી શેતુર ને કહે ગીત ચણું છું

નળિયે જઈ ને ટહુક્યો છું;મીઠ્ઠા શમણે ચક્કર ભમું છું
ધીમા પગલે કળા કરું વટથી થીજી થીજી ને ફરું છું

પરિચયોની ભીડમાં જઈ; મ્હેંકતો લટકેઝટકે ડરું છું
નૈન મિચોલી કરતો કરતો પાછો તારી વેઈટ કરું છું

ઘોઘમાર વરસ તું વાદળી  ભીંહાતો લે પ્રેમ કરું છું
ઝબક્યા કરું તુજ ને મળી સિતમગર સનમ કણું છું
----રેખા શુક્લ