શનિવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2013

જાણું... જાણું


જો જો ખુલશે નહીં તે સહેલાઇથી
કળી મોગરાની ભમરાં ને ગમી જાણું
---રેખા શુક્લ
નજાકત આબેહુબ આવી ગઈ જાણું
સધળે મોહકતાનું જાળું એ  જાણું
---રેખા શુક્લ
કિરણોની ઉષ્મા છે તે તો છું જાણું
ઉરની લાગણી ને અસ્પર્શ જાણું
-રેખા શુક્લ
લાવા છે પ્રવાહી તે તો છુ જાણું
ક્યાંથી અજમાવું સાચું છું જાણું
-રેખા શુક્લ

પડછાયો


છોડવો છે પણ નથી છોડી હું શકતો
એક પડછાયો તુજથી ન અલગ રહી શક્તો...
સુવાસ મુકી ને રહી નથી શક્તો
એક પડછાયો મુજને ન અલગ કરી શકતો...
---રેખા શુક્લ