બુધવાર, 22 મે, 2013

જાત નુ વિસ્મરણ


મખમલી ચાદર ઓઢી ફરી આવી નવી સવાર
...રેખા શુક્લ

સ્વપ્નનું આયુષ્ય સાવ ટુંકુ ટચ
કો'ક જ વાર થાવાનું સાચું સચ
...રેખા શુક્લ 

ઝરણાં બનીને પહાડ ઓગળ્યા
રાધાની લટે કિશન પીગળ્યા
.......રેખા શુક્લ

સ્વપનની પરી પેહરે રૂપાની ઝાઝરી
જાગરણ નું સ્મરણ તે જાત નુ વિસ્મરણ
...રેખા શુક્લ