મંગળવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2016

Good things come in small packages!


ચાંદની તો સાવ છકેલી રે પૂનમ ની રાત છે 
કંકુના સૂરજ ઉગશે કોખે ને સંધ્યાની વાત છે
નીલગગના પંખેરૂ પોંખે ચકા-ચકીની જાત છે
રાધા-શ્યામ હંમેશના પ્રેમી તે અનેરી ભાત છે
----રેખા શુક્લ