ગુરુવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2017

हो तेरा क्या केह्ना ?


Omg Nani ❤️❤️❤️ u Aria
हो तेरा क्या केह्ना ?
उसकी अदा माशाल्लाह
उन्की आंखे वल्लाह वल्लाह
करे शेतानी प्यार जताके
हैरान हूं मैं वाह रे वाह !!
---रेखा शुक्ला