મંગળવાર, 28 જુલાઈ, 2015

લટાર ...!!

ઉગ્યો તું ...પ્રકાશવા મુજ ને !
ઉગ્યા આપણે ...ફેસબુકે ફૂલો પથરાણા સુગંધ પાથરવા કાજ !
ઉઠો જાગો ને ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે મંડ્યા રહો !!
વળગી લાગણી એ વેલ ટપાલ ની રાહે !
 લટકાળી કાકડી લટકાણી રે લોલ વાડીએ !
ના આવે મજા મરચાં વગર રસોઈમાં !
વાલી બા ની મીઠી લીમડી...૭ ફૂટ ઉંચી થઈ ગઈ !
આજ ની લટાર સાર્થક નીકળી...!!
---રેખા શુક્લ


દિકરી લઈ ગઈ બાળપણમાં...કરી મજા ફરી કાગળ ની ઝૂલ બનાવામાં ..
હા તારી સખી ની બર્થડે નું ડેકોરેશન છે પણ મને આવી મજા બનાવામાં..
----રેખા શુક્લ