રવિવાર, 11 ડિસેમ્બર, 2016

સફેદી


સૂઈ ગઈ છે લીલોતરી ઓઢીને સફેદી નું કફન 
વ્હાલપને સમય નથી કોણ કરે કૂંપણનું જતન 
---રેખા શુક્લ 
ચાલ તને આજ તારું બચપણ આપી દંઉ, થોડીક વાર રમી સંગ સગપણ બાંધી દંઉ
ખરે છે સમયે નીત નવા વર્ષો કેલેન્ડરમાં, જરાક વાર ખમે અંગ બચપણ સાંધી દંઉ
---રેખા શુક્લ
બે દિવસથી નિરંતર ખર્યા જ કરે છે બરફ થઈ
બંધ બારણા સદંતર ભર્યા જ કરે છે બરફ થઈ
---રેખા શુક્લ
કોણ ટપાલી ભૂલ્યો પડે? પગલાંય પડ્યા નથી બરફ મહીં
દર માં પૂરાણાં સૌ સૌના, સપના ના દિવસ છે બરફ મહીં 
----રેખા શુક્લ