શુક્રવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2013

ના કૈં વગર.....

ઉમટી આવે લાગણી ના કૈં સગપણ વગર
વાહવાહનું બંધન ના કૈં ગળપણ વગર
વિચારોને આધિન ના કૈં વળગણ વગર
સાકાર ના આકાર ના કૈં અટકળ વગર
સહિયારું સર્જન ના કૈં મેળવણ વગર
ફુટે વસંત બોલકી ના કૈં વિસ્તરણ વગર
ગોકુળવ્રુંદે માખણ ના કૈં બચપણ વગર
---રેખા શુક્લ