શુક્રવાર, 24 નવેમ્બર, 2017

જુવાન


શર્મિલા ફૂટ્યાં ગાલે શેરડા
કાં પાછળ પડ્યો જુવાન 
હ્રદયનો રંગ ગાલે ચડ્યો
ગુરછ્છાને નચાવે જુવાન 
બટકબોલીયો આંખે ચડ્યો
ઇરછાની સુંદરી થઈ જુવાન 
ડહાપણને ઉંમરનો ઢાળ નડ્યો
ઓઢેલી ચુંદડી ચામડી જેમ જુવાન 
મલક્યા કરે છે આયનો પડ્યો
નૈના કજરાલે બેકરાર જુવાન 
ધરપત ના ધરે આલિંગને અડ્યો
મૂંછમાં મલકાતો સુંવાળો જુવાન
---રેખા શુક્લ