મંગળવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2015

સંભાળી લેજો !!

ભીંત ને વાગે બારણું...સંભાળી લેજો !!
ગગનવાસી ધરા પર ખોબા જેવડું પંખીડાનું આ પાંજરું
પ્રેમાળ જ્યોતિ ના ઉઘાડી દ્વાર મનાવી લેજો આ પંખીડું
---રેખા શુક્લ