રવિવાર, 26 જુલાઈ, 2015

લે ગયો

નૈનો મે બસકે પિયો
લે ગયો મોહે બાવરિયો

જીયરો મારો થડકે પિયો
લે ગયો કાહે બાવરિયો

થારો નજરોમે શર્મ ખોયો
લે ગયો બાંકે બાવરિયો
-----રેખા શુક્લ