શુક્રવાર, 25 ઑક્ટોબર, 2013

મરત જાત લકડીયાં !!


લકડી ના લકડી કા સહારા કેહતી હી રહી લકડીયાં....!
પૂછો કૈસે કૈસે મારે કપડેં સૂખાંયે જબ આઈ વો દિવાલીયાં
લકડી પર લૌટા-ફૂલ ચડાયે જબ થા વો ગડી પડવા દિન
બૈઠે બૈઠે દાદાજી કી લિ તબડાક તબડાક ચલ દિ લકડીયાં
જિતે જી સાથ રહે જલે ઇન્સાંન સાથ જલ જાયે લકડીયાં ...!
રપટ રપટ સાથ લપટ ઝપટ જડત મરત જાત લકડીયાં  !!
---રેખા શુક્લ