ગુરુવાર, 11 ઑક્ટોબર, 2012

ગયો...


સ્વજનની નગરીનો દીદાર થઈ ગયો...
ઓળખાણે હથિયાર નો એહ્સાસ થઈ ગયો...
મઝધારે ગઝલનો આકાર થઈ ગયો...
પતવાર થઈને કાવ્યમાં આરપાર થઈ ગયો...
     -રેખા શુક્લ